Privacy statement

Wij respecteren de privacy van onze klanten en wij zorgen ervoor dat informatie die wordt verstrekt altijd vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij verwerken zowel gegevens van onze klanten als gegevens van de bijbehorende patiënten/klanten. Om onze klanten in staat te stellen om goede medische zorg te verlenen leggen wij contactgegevens en medische gegevens vast van patiënten. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook betekent dit dat wij deze gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Het bewaren van gegevens

Wij bewaren de gegevens opgenomen in de patiëntensoftware voor klanten zo lang als zij dit van ons verlangen. De klant is hierbij zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor bewaring van gegevens. Nadat een overeenkomst met een klant wordt opgezegd, overhandigen we de gegevens die wij voor hen beheren aan de klant (mits de klant dit wenst) en vernietigen wij alle gegevens die wij voor deze klant beheren. Vanaf dit moment neemt Podo-IT afstand van onze bijdrage aan de wettelijke bewaarplicht en gaat deze volledig over op de klant.

Podo-IT bewaart (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. De financiële gegevens worden bewaard volgens geldende wettelijke bewaartermijn van minimaal 7 jaar. Klanten van Podo-IT hebben het recht op inzage van hun gegevens, dit kan door contact op te nemen met het contactformulier op de website of contact op te nemen met de bekende contactpersoon.

Bescherming van gegevens

Podo-IT verkoopt geen gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens van de klant en diens patiënten. Podo-IT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij Podo-IT is iedereen die bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken is, verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarvan hij kennisneemt en tot vertrouwelijke behandeling van die gegevens bij zijn taakuitoefening.

Verwerkingsregister

Bekijk ons verwerkingsregister

Privacyverklaring Sollicitanten

Gegevens van sollicitanten

Podo-IT hecht er grote waarde aan dat de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet en regelgeving voor de bescherming van de privacy. Door het versturen van een sollicitatiebrief met cv gaat de sollicitant ermee akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens en eventuele videosollicitatie worden verwerkt door Podo-IT en worden opgenomen in onze HR-database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Podo-IT. Podo-IT verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond en gezondheid onthullen. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Verwerken gegevens van sollicitanten

Podo-IT verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte cv’s die ons verstuurd worden via de e-mail of reguliere post. Podo-IT verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten en telefoongesprekken. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de HR-database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW-gegevens, e-mailadres, geslacht), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.), arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.)

Bewaartermijn gegevens van sollicitanten

Podo-IT bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings-en selectieprocedure. Na afloop van de wervings-en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 4 weken bewaard, tenzij de sollicitant uitdrukkelijk aangeeft dat zijn/haar gegevens langer (maximaal 1 jaar) mogen worden bewaard. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Podo-IT verwijderd.

Beveiliging gegevens van sollicitanten

Podo-IT maakt van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruik om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. Podo-IT heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. Podo-IT blijft haar beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van Podo-IT die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van Podo-IT. Personeelsleden van Podo-IT zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van Podo-IT bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. Conform de van toepassing zijnde lokale wettelijke vereisten zorgt Podo-IT voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. Podo-IT waarborgt ook dat derde partijen en bedrijfsonderdelen die namens Podo-IT gegevens van sollicitanten verwerken, adequate beveiligingsmaatregelen treffen conform de wettelijke vereisten.

De sollicitant verklaart zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen Podo-IT en de met haar gelieerde bedrijven (PLT-products, Voetmax en Kievit schoenen).

Online Analysetools

Google Analytics

Met Google Analytics kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers bekijken, via welke bron (andere website of zoekmachine) zij op onze site komen, welke zoekwoorden ze gebruiken, hoelang ze op een pagina blijven, enzovoort. Deze statistieken gebruiken we om onze website te verbeteren. We kunnen hierbij niet zien wie u bent.

Meer informatie

Wij hebben geen invloed op de manier waarop Google omgaat met de verzamelde gegevens. Echter is Google aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van de verzamelde gegevens.

Klik hier voor het privacybeleid van Google

Partners:
Voetencentrum Wender